Het gebeurt maar al te vaak: gescheiden ouders maken ruzie over grote, ingrijpende beslissingen in het leven van hun kind. Noem een behandeling door een psycholoog, een doorverwijzing naar een maatschappelijk werker of het volgen van speciaal onderwijs. De ene ouder vindt dat het kind kampt met grote problemen, terwijl de andere ouder daar niets van gemerkt heeft. Maar ook een verhuizing met het kind (al dan niet naar het buitenland) hoort thuis in beslissingen die aanleiding geven tot hoogoplopende ruzies tussen ouders. Zo ook het veranderen van school en zelfs de wijziging van het vakkenpakket. De ene ouder meent dat de door hem/haar voorgestelde oplossing de juiste is, terwijl de andere ouder daar een afwijkende visie op nahoudt. Waar staat ieder van de ouders vanuit juridisch perspectief? Kunnen zij beslissingen nemen zonder toestemming van de andere ouder? Zo ja, wat is de positie van die andere ouder?

Ouderlijk gezag: hoe zit dat ook alweer?

De biologische moeder van een kind heeft altijd het gezag. Dat is standaard en volgt uit de wet. Als het kind geboren is voor of tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) tussen de ouders, krijgen de ouders automatisch samen het ouderlijk gezag. Het komt overigens steeds vaker voor dat de ouders niet getrouwd zijn, en daardoor krijgen zij niet automatisch samen het ouderlijk gezag. Als er geen sprake is van een huwelijk, moeten de ouders samen het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit kan ook als de ouders inmiddels niet meer samen zijn. Dit kan alleen als de vader het kind heeft erkend. Met gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders, ook nadat zij uit elkaar zijn, een gelijke positie ten opzichte van elkaar en hun kind.

Sommige scholen stellen het hebben van ouderlijk gezag als voorwaarde voor het krijgen van informatie van de school. De niet verzorgende ouder heeft recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de voortgang op school of de gezondheid van het kind. Bovendien moet de ene ouder de andere ouder om zijn of haar mening vragen omtrent belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het recht van consultatie. Bij éénoudergezag mag de ouder met het gezag uiteindelijk zelf een beslissing nemen, maar overleg met de andere ouder ligt wel voor de hand.

Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school moet zich daarbij neutraal opstellen. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind.  http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2017-09-01#Boek1_Titeldeel15_Artikel377b

Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. Ook in het ouderschapsplan staan meestal afspraken opgenomen over onderwijs en het contact met de school.

Ouders zonder gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien. Zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. De school moet de ouder vertellen waarom deze geen informatie krijgt.

Informatie onterecht geweigerd?

Soms weigert een school om een ouder informatie over het kind te geven. Dan kunt u het beste de school schriftelijk vragen om de informatie over het kind te geven. Weigert de school nog steeds? Dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure van de school. Hier leest u meer over het indienen van een klacht. https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/schoolorganisatie/#klachten

Aparte oudergesprekken

Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gesprek over de zorg voor het kind, maar ook voor een ouderavond. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft hierover een uitspraak gedaan.

Zaak is dus dat ouders zelf kenbaar maken bij school dat de onderlinge verhoudingen niet goed zijn. Wij adviseren ouders dan ook zichzelf netjes voor te stellen op school en zelf te vragen naar de inlogcodes om de schoolvorderingen te volgen. En ook al ben je nog zo gefrustreerd en boos, blijf netjes, je hebt de Wet aan jouw zijde. School is, hoe dan ook, een dun lijntje naar jouw kind toe. Op afstand blijf je betrokken. Sterker nog; je zou zelfs jouw kind een appje kunnen sturen met de complimenten bij een mooi cijfer. Ga niet mee in de wens van het kind dat jij niet geïnformeerd zou mogen worden, daar deze wetenschap voor het kind traumatisch zou kunnen zijn. (de verkapte Koninklijke weg). Wij weten nu met z’n allen genoeg over de mechanismen van ouderverstoting om dit te kunnen pareren. Van alle volwassenen, die in hun jeugd uit loyaliteit een ouder hebben verstoten, hebben wij te horen gekregen dat ze heel stiekem blij waren met de gedachte dat de afwezige/uitwonende ouder genoeg moeite deed om het kind te volgen. ‘Ik ben toch belangrijk genoeg voor hem/haar, wat derden ook zeggen’.

Laat je dus niet zo maar wegsturen en als de school zich weigerachtig opstelt is het verwijzen naar de Wet vaak voldoende. Probeer in gesprek te gaan en leg uit dat er meerdere kinderen bij hen op school moeten zitten die last hebben van een conflictscheiding. Verwijs naar deze pagina en stel je hulpvaardig op bij het opstellen van een eventueel protocol waarbij voor iedereen winst is, alle leerlingen en ook voor de school, want klachten procedures zijn nooit leuk en kosten tijd/geld. Niet nodig dus, maar het hangt zeker af van jouw houding. Ook al heb je de wet mee, fijner is het als alle neuzen dezelfde kant opstaan.

Twee handtekeningen nodig bij inschrijving?

Bij inschrijving van het kind op een nieuwe school is een handtekening nodig van een ouder. Een wisseling van school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Daarom moeten ouders het samen eens zijn over deze beslissing. Scholen zijn  niet verplicht om van beide ouders instemming of een handtekening te vragen. Als de school weet dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mag het kind niet zomaar ingeschreven worden. Is dit toch gebeurd? Dan kunt u een klacht indienen.  Heeft de school juist gehandeld, dan kunt u de schending van uw rechten door uw ex-partner aanvechten via de rechter. Als een conflict tussen ouders ertoe leidt dat een kind niet op een school wordt ingeschreven, beslist de rechter in de meeste gevallen dat het recht van de leerling op onderwijs groter is dan het recht van de ouders over de schoolkeuze. De leerling wordt dan toch ingeschreven op een school.

Stiefouder of nieuwe partner

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de ouder(s). De school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.

Protocol gescheiden ouders

De school kiest geen partij tussen ouders en stelt zich neutraal op. Dat betekent dat de school zich niet mag mengen in een conflict tussen ouders. Steeds meer scholen stellen daarom een protocol gescheiden ouders op. Hierin staat hoe de school omgaat met gescheiden ouders. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over zo’n protocol.

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/medezeggenschap/

https://onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders, door het LKC

Iedere school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders gaan scheiden houden zij in principe beiden het gezag over hun minderjarig kind (eren). Maar er kan ook sprake van zijn dat er één ouder met gezag en één ouder zonder gezag is over een kind. Bijvoorbeeld wanneer de ouders nooit met elkaar getrouwd zijn. We geven een inzage in de regels over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en enkele uitspraken hierover van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) .

Wettelijke Bepalingen

Bij de beoordeling van klachten houdt de LKC rekening met geldende wettelijke bepalingen. Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is het van belang of een ouder het gezag heeft. De belangrijkste bepalingen hierover zijn opgenomen in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de WPO en de WVO. Uit deze wetsartikelen volgt dat het in eerste instantie aan (gescheiden) ouders is om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen de ouders zo vertroebeld, dat onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. Wat zijn in dat geval de verplichtingen van de school met betrekking tot de informatieverstrekking?

Boek 1 Burgerlijk Wetboek ​http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijv. schoolrapporten en informatie over extra begeleiding).

http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/artikel377b bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn uitzonderingen op deze verplichting:

  • de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;
  • de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet.

Toepasselijke wetten:

Wet op het primair onderwijs en Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-08-01#HoofdstukI_TiteldeelII_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel11 ,

artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-08-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel23b  en artikel 20 van de Wet op de expertisecentra (WEC) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2017-08-01#TiteldeelII_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel20  bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.

De klachtencommissie

Het kan voorkomen dat een ouder vindt dat de school hem of haar niet goed heeft geïnformeerd over de voortgang van het kind of van mening is dat de school zich partijdig opstelt. Als een ouder er in zo’n situatie met de school niet uitkomt, kan hij of zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat doorgaans vermeld in de schoolgids of op de website van de school.

De meeste scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. De LKC heeft veel klachten behandeld over informatieverstrekking aan gescheiden ouders. De LKC kijkt bij klachten met name of de communicatie/ informatieverstrekking zorgvuldig en voldoende is geweest en of de school zich neutraal genoeg heeft opgesteld.

School moet neutraal zijn

Beide ouders hebben ouderlijk gezag

Ouder zonder ouderlijk gezag

Aanbevelingen LKC voor scholen

De LKC adviseert scholen om beleid te formuleren met betrekking tot informatieverstrekking aan gescheiden ouders en dit beleid op te nemen in de schoolgids. Bij aanmelding van nieuwe leerlingen is het raadzaam om de juridische status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoorziening van ouders in kaart te brengen. Verder kan er op het aanmeldingsformulier standaard worden gevraagd naar namen en adressen van beide ouders.

U kunt hier alle uitspraken van de LKC over informatieverstrekking aan gescheiden ouders vinden: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken-zoeken?sort_by=created&sort_order=DESC&f[0]=field_publicatie_type%3A12&f[1]=field_trefwoorden%3A145

Elke school heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school om hoort te gaan met klachten en op welke wijze de klager een klacht kan indienen. Meestal staat de klachtenregeling in de schoolgids of op de website van de school. De meeste scholen zijn aangesloten bij de LKC. Als u niet zelf met de school tot een oplossing kunt komen, kunt u een officiële klacht indienen bij het bestuur of bij de LKC. Het kan gaan om klachten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. over alle scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij Onderwijsgeschillen, zowel openbare als bijzondere (bijvoorbeeld katholiekprotestantse- en islamitische scholen). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen klachten indienen. Let op: Er is een verjaringstermijn van 1 jaar, waarvan in uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden.

De mogelijkheden ten aanzien van interne afhandeling, mediation en het indienen van een formele klacht, met details over de gehele klachtprocedure kunt u hier nalezen:  https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/procedure

Het klachtformulier en adviezen voor het invullen daarvan zijn hier te vinden: https://onderwijsgeschillen.nl/content/klacht-indienen

Meer informatie nodig?

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

Landelijke Klachtencommissie LKC:

Moet op het inschrijfformulier  van een leerling voor school de handtekening van beide ouders ?

In dit soort situaties kun je het bijna niet goed doen; er zal altijd een ouder bezwaar hebben. Maar toch even de formele kant:

Aangenomen dat beide ouders (nog) het ouderlijk gezag hebben zouden ze strikt genomen beiden moeten tekenen. Dat is in voorkomende situaties regelmatig niet te doen. Daarom is in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat derden die te goeder trouw zijn er van uit mogen gaan dat elke beslissing genomen door één ouder gebeurde mét toestemming van de andere ouder. Alleen als derden (zouden moeten) weten dat er op een bepaald gebied onenigheid is tussen de ouders, vervalt dit vermoeden en hebben zij de expliciete toestemming van beide ouders nodig.

Wanneer een moeder haar kind komt inschrijven op school, en de school weet niets van conflicten tussen de ouders omtrent deze inschrijving, mag de school het kind dus rechtsgeldig inschrijven. Wanneer de vader achteraflaat weten niet akkoord te gaan met deze inschrijving, blijft de inschrijving bestaan én kan de vader deze enkel aanvechten voor de rechter.  Wanneer de school echter op het moment van de inschrijving zou weten dat de vader hiermee niet akkoord gaat, kan het kind niet rechtsgeldig ingeschreven worden. Het kind zal pas ingeschreven kunnen worden wanneer ouders hierover een akkoord bereiken, of wanneer een rechter de knoop doorhakt in dit conflict. Indien enigszins mogelijk is het advies te overleggen met beide ouders (en mogelijk de oude school) en pleiten voor rust totdat de zaak door de rechter is beslist. Wat is het beste voor het kind; nog een aantal weken op de oude school of op de nieuwe, allebei met het risico dat het later toch weer anders wordt? Mocht dat niet lukken: hiervoor is de formele kant beschreven, daar zult u dan naar moeten handelen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden via:

De rol van school

De schoolleiding is verplicht om, als het een concrete vraag betreft, informatie te geven over het kind, ook aan de ouder die het gezag niet heeft. Er zijn wel uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking door derden. De schoolleiding hoeft geen informatie te geven als:

  • Deze in verband met een beroepsgeheim de informatie ook nietaan de andere ouder zou geven
  • Het geven van de informatie in strijd is met de belangen van het kind

Het is scholen aan te raden een protocol op te stellen mbt kinderen van gescheiden ouders. Heel veel kinderen voelen zich verloren en vertellen ons achteraf wat ze gemist hebben; een arm om hun schouders, de oprecht geïnteresseerde vraag ‘hoe gaat het nou echt met jou?!’

http://www.kidsinbetween.nl/wp-content/uploads/2015/06/Zomerbrief-kind-aan-gescheiden-ouders1.pdf

De mentoren of zorgcoördinatoren van scholen zouden kennis moeten hebben van de signalen van ouderverstoting. Wij raden ouders dringend aan om zelf een actieve rol te spelen bij de informatievoorziening. Een link naar deze pagina kan genoeg zijn. Eenmaal bewust mag men niet meer wegkijken!

Daar ouderverstoting wettelijk erkend is als een vorm van (geestelijke) kindermishandeling is de school verplicht de Meldcode Huiselijk geweld- en kindermishandeling te hanteren.

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode)

Waar moet je als school rekening mee houden?

Wat kun je doen om schade voor het kind te voorkomen of beperken? Vijf tips.

  1. Blijf neutraal bij onderlinge problemen tussen ouders. Als school ben je primair gericht op onderwijs, waarbij je onder meer zorgt voor de veiligheid en rust van het kind. Sta niet toe dat ouders hun onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. Neem je beleid hierover op in de schoolgids.
  2. Houd je aan de informatieplicht. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben over de kinderen, moet je beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven. Zorg dus dat je over actuele contactgegevens beschikt. Een ouder zonder ouderlijk gezag hoef je alleen te informeren wanneer hij of zij daarom verzoekt, en enkel over belangrijke feiten over het kind. Hierop kun je een uitzondering maken, als je het verstrekken van informatie schadelijk acht voor het belang van het kind. (meer informatie)
  3. Bij twijfel, vraag toestemming van beide ouders. Het Burgerlijk Wetboek zegt: als je niets weet van onenigheid tussen ouders, dan mag je er van uit gaan dat elke beslissing genomen door een ouder, gebeurde met toestemming van de andere ouder. Maar weet je hier wel vanaf of zou je het moeten weten, dan heb je wel expliciet toestemming nodig van beide ouders met gezag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inschrijving op school, het publiceren van foto’s van het kind of om het laten onderzoeken van een kind door een orthopedagoog. Bij twijfel is het dus altijd raadzaam om toestemming van beide ouders te vragen.
  4. Wees pijnlijke momenten voor. Vader- en moederdag, de eindmusical, schoolreisjes, eigenlijk schuilt voor kinderen met ouders in een vechtscheiding in ieder bijzonder evenement waarbij ouders betrokken zijn, een risico op een incident. Belangenorganisatie Villa Pinedo adviseert daarom om vooraf duidelijke afspraken te maken met ouders over hun gedrag. Op de site van deze organisatie zijn onder andere een open brief aan alle gescheiden ouders met een kind in groep 8 en een scheidingspakket voor leerkrachten te vinden, ontwikkeld met steun van het Ministerie van Volksgezondheid.
  5. Meld je zorgen bij een niet-pluisgevoel. Een vechtscheiding wordt gezien als een vorm van kindermishandeling en komt helaas steeds vaker voor. De PO-Raad vindt het van groot belang dat schoolbesturen structureel scholing aanbieden op dit thema, zodat het personeel signalen tijdig kan opvangen en weet hoe te handelen. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of scholen beschikken over een meldcode en deze op de juiste wijze gebruiken.

Bron: onderwijsgeschillen.nl en villapinedo.nl

Dus: Handelingsverlegenheid?! En nou is het afgelopen!

En nou is het afgelopen! Nou is het klaar! Ik wil niet meer merken dat scholen wegkomen met de term handelingsverlegenheid zonder zich in te spannen om handelingsbekwaam te worden. Het is een terugkerende ergernis. Ouders die bellen met de mededeling dat de school heeft aangegeven dat ze handelingsverlegen zijn en dat er nu een oplossing elders voor het kind gezocht moet worden. Terwijl handelingsverlegenheid toch vooral een probleem van de school lijkt te zijn. Wat je ook gewoon zou kunnen oplossen. Door handelingsbekwaam te worden bijvoorbeeld.

Handelingsverlegenheid is geen doorverwijzen
Te vaak gaan de termen handelingsverlegen en doorverwijzen hand in hand. Waar ouders van scholen verwachten dat ze hun kinderen helpen om van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam te komen geldt dat kennelijk niet in het omgaan met kinderen. Ouders willen niet dat hun kinderen, mochten ze handelingsverlegen zijn, er mee ophouden. Kinderen zouden nooit leren om hun veters te strikken, te lezen, te rekenen, staartdelingen te maken, etc. Waarom staan we dat scholen dan wel toe? Dat ze ophouden op precies dat moment dat ze kunnen laten zien waarin ze deskundig zijn: namelijk iets leren dat je nog niet kunt?

Ouders doen er goed aan om in geval van de opmerking over handelingsverlegenheid te voorkomen dat het gesprek meteen over doorverwijzen gaat. Vanuit hun eigen ervaring met hun kind weten ze maar al te goed dat je soms wat extra moet zoeken naar aansluiting. Bij sommige kinderen ontbreekt een duidelijke gebruiksaanwijzing. Voor ouders is dat geen probleem: ze zoeken gerust verder, struikelen hier en daar eens, vallen om, staan weer op en boeken soms successen in het omgaan met hun kinderen. Dat heet ouderschap. Ze zullen wel moeten.

Ouders kunnen niet verzaken in hun poging om handelingsbekwaam te worden ten aanzien van hun kinderen. Ze kunnen immers niet doorverwijzen. Ze blijven ouder. Hoe dan ook. Dat zouden professionals dus ook niet moeten doen. En daarom is het nu afgelopen. Afgelopen met het automatisme van afhaken als ze echt nodig zijn. Afgelopen met handelingsverlegenheid zien als ultieme oplossing om het probleem van je af te organiseren.

Dit is een blog en is geschreven op persoonlijke titel van de auteur; Mark Weghorst 01-05-2017. https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/en-nou-is-het-afgelopen/


Als school weigert zich neutraal op te stellen

Heel vaak, te vaak, houden de scholen zich niet aan de wet. Nou is eigenlijk elke burger verplicht de wet te kennen, maar voor veel scholen gaat dat te ver. Dan zit er niets anders op, je zult ze netjes moeten helpen. Natuurlijk mail jij ze eerst de folder voor de lagere of middelbare school met de vraag of jij je netjes mag komen voorstellen aan de directie/juf/meester/mentor/vertrouwenspersoon. Hoe groter de groep hoe beter, hoe meer mensen jij bereikt. Weet dat je dit soort gesprekken niet alleen voor jezelf doet, maar voor heel veel andere leerlingen in toekomstige scheidingssituaties. Je helpt de school in het algemeen en degene die zich partijdig opstelt in het bijzonder.

Houden ze het gesprek af, is dat jammer, maar niet getreurd, dan maar op de eerst volgende rapport vergadering of welke bijeenkomst dan ook, waarvan jij natuurlijk wel een uitnodiging verwacht en ja, je wilt de code van het school volgsysteem.

Mocht de school nou weigeren om jou die code te geven, dan heb jij recht om wat bozer te worden, want de school heeft zich aan de wet te houden en de school moet een neutrale fijne plek voor het kind zijn. Weet dat een jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd) totaal geen rechten heeft op de school. Jij bent ouder en als je gezag hebt nog beter.

Enfin, weigert de school, gaat de school handig doen dat je maar met een recente beschikking moet komen of wat dan ook, dan: stuur je onderstaande link van de landelijke klachtencommissie naar de schooldirecteur met in CC (zeker niet in BCC) ook naar de leerkracht, IB'er, mentor, maar bovenal naar de voorzitter van het bestuur. 
https://onderwijsgeschillen.nl/.../informatieverstrekking...

Lees zelf eerst ook even door en verwijs naar de punten die voor jou relevant zijn. Geef ze een termijn van vijf werkdagen om te reageren, geen reactie wordt als afwijzen beschouwd. 

Schrijf dat na het verstrijken van de termijn je niet enkel een klacht in zal dienen tegen de desbetreffende personen bij het LKC maar dat je tevens juridische stappen gaat ondernemen betreffende de punten die voor jou relevant zijn. Schrijf ook dat je niet enkel de stichting maar ook de desbetreffende personen (schooldirecteur, leerkracht, mentor) ook persoonlijk verantwoordelijk stelt voor al jouw gemaakte kosten die voortvloeien uit de stappen die je hierna gaat ondernemen.

Ik ben er van overtuigd dat de directeur van het bestuur een telefoontje gaat krijgen om als de sodemieter te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het bestuur is vaak beter op de hoogte van juridische dingen, werken niet op gevoel en aannames maar die kijken naar de cijfertjes en die weten dat dit enkel maar geld gaat kosten. Door nu direct ook het bestuur in te lichten daar houden directeurtjes niet zo van maar onthou, directeurtjes zijn gewoon maar simpele medewerkers, meer niet.

Ze adviseren om een klacht in te dienen, waarom zou je? Zij verwachten dat je een boze brief schrijft naar hen en dat je dan wel opgeeft. Bij het LKC zijn voldoende klachten hierover ingediend, het advies van het LKC hierin is duidelijk en er is voldoende jurisprudentie.

En onthoud: het onderwijsvolk dient beide ouders identiek te informeren, dat houd ook in dat als kind een schoolrapport krijgt en jij krijgt dit niet van de andere ouder, de school jou dan ook moet voorzien van een schoolrapport. 

Bron: www.onderwijsgeschillen.nl 


Wat velen onder ons vergeten, maar ook interessant is om te contacten: de autoriteit persoonsgegevens. Ook daar kun je klachten indienen. Zo maak je de wereld van de verstoter nog kleiner en nog meer mensen bewust van deze misstanden.