1971

Vanaf de jaren 70 ontstaat er de mogelijkheid om te scheiden. Tijdens de jaren 70 zijn ouderorganisaties als SOGM en Man79 (met onder andere Peter Prinsen die lang daarna nog actief blijft) actief. Zij pleiten voor vernieuwing van de scheidingsregelingen vooral waar het gaat om kinderen en alimentatie.

1985

Het Parental Alienation Syndrome wordt bekend; Prof. Gardner stelt de gedragskenmerken vast die kinderen vertonen bij een hoog conflict scheiding; echter hij denkt een nieuwe ziekte ontdekt te hebben; een syndroom bij kinderen. Het lukt hem niet hiervoor wetenschappelijke consensus te krijgen; het fenomeen schept verwarring binnen de wetenschap.

Tijdens de jaren 80 en 90 zijn de Dwaze Vaders actief, waaronder Joep Zander en Peter Tromp. Prof. Peter Hoefnagels, betrokken via het toetsen van rapportages van de toenmalige RvK erkent het probleem: de kenmerken die Gardner beschrijft bestaan ook in Nederland wel degelijk; hij roept alle instanties en het ministerie op om te investeren in bijscholing. Gardner wordt zelfs naar Nederland gehaald om uitleg te geven.

Erik Rijks schrijft een aantal boeken over het recht op omgang.

1990

Invoering van het recht op omgang. Door een openlijke manifestatie van de vrouwenbeweging worden de scherpe kantjes eraf gehaald zodat ontduiken ruimschoots mogelijk blijft.

1991

Het Platform Laat Ouders Ouder Blijven bundelt diverse ouderorganisaties. Justitie probeert de te opstandige stichting Dwaze Vaders via deze weg onder druk te zetten. Er wordt een massameeting georganiseerd om de verstandhouding tussen professionals en ouders te verbeteren.

De eerste sociale media worden ingezet om verstoten ouders een stem te geven. In die tijd ging dat met Bulletin Board Systems. Dwaze Vaders Oost start een eerste website (nog steeds op internet terug te vinden als vaderseenzorg.nl)

Tjerk Bakker de voorzitter van de Stichting Dwaze Vaders schrijft een boek over omgangsonrecht

1994

Joep Zander ontdekt, als raadsman van een vader, een formulier van de rechtbank Arnhem waarop staat voorgedrukt dat moeders de voogdij krijgen en vaders een omgangsregeling, soortgelijke formulieren worden ook aangetroffen bij andere rechtbanken. Daarmee is aangetoond dat rechters een actieve rol hebben bij het vervreemden van kinderen van hun vaders. De regio Oost van de stichting Dwaze vaders organiseert diverse acties waaronder bezetting van de rechtbank Arnhem.

1995

Dwaze Vader Joep Zander houdt een 12-daagse hongerstaking voor de deur van het kantongerecht in Deventer. De actie krijgt tijdens die dagen, maar vooral ook nog jaren daarna, veel aandacht van de landelijke en regionale media.

Viola Holt wijdt een hele serie televisieprogramma's aan ouders die hun kind niet zien na scheiding en kinderen die verstoken zijn van contact met hun vader. Daarin treedt Mylene van den Boogaart naar voren met haar opzienbarende verhaal over de manier waarop ze van haar vader werd verstoten.

Invoering van de informatie en consultatieplicht (ouders hebben gelijkwaardig recht op informatie). 

Albert Streep reist al weer jaren stad en land af met zijn grote bord Vader Mist Kind, hij verzamelt tienduizenden handtekeningen.

1997

De Commissie familierecht van het Platform SCJF voert een lobby naar de Eerste Kamer om het nieuwe wetsvoorstel 23714 over gezamenlijk gezag aan te scherpen. Actiegroep COBO stuurt een actiekaart naar de senatoren die ook daadwerkelijk een rol ging spelen in de discussie.

In het rapport WOPP-S&O (werkwijze en organisatie primaire processen; scheiding en omgang) van de Raad voor de Kinderbescherming is het volgende te lezen.

Al eerder is vastgesteld dat de juridische procedure alléén, met inbegrip van de adviserende rol van de Raad voor de Kinderbescherming en de uiteindelijke rechterlijke beslissing, niet kan beletten, en in een aantal opzichten zelfs bevordert dat het fundamentele recht van het kind op een gezonde en even wichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid langdurig en ernstig wordt bedreigd. Een dergelijk, indirect en onbedoeld schadelijk effect van raadsaktiviteiten is in strijd en onverenigbaar met de waarborgfunktie van de Raad ten aanzien van de rechten van het kind.

Elders erkent de Raad dat, meer dan voorheen gedacht, de gevolgen van scheiding voor het kind veel ernstiger zijn dan vroeger werd overzien. En dat....

De toe-eigening van een monopolie op de opvoedingsverantwoordelijkheid en op het onderhouden van een relatie met het kind door de ene ouder, met uitsluiting van de andere, gaat per definitie ten koste van het (toekomstig) belang van het kind. Het bestaan van een belangenverstrengeling die nadelig is voor het kind, vormt in aanleg een ernstige bedreiging voor het fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid.

1998

In 1998 gaat de nieuwe wet over het gezamenlijk gezag in werking. Hiermee wordt het einde van de eeuw van het eenhoofdige gezag ingeluid. Nog steeds blijft het begrip "Belang van het kind" een grote en vooral dubieuze rol spelen in beslissingen over het beëindigen van het gezamenlijk gezag of het weigeren van omgangsregelingen. Over deze kwestie belegt het Platform SCJF een drietal congressen samen met het Ministerie van Justitie. Daar vindt ook door Professor Richard Gardner een presentatie plaats over zijn onderzoeken naar het ouderverstotingssyndroom, oftewel de psychiatrische deformaties die het gevolg kunnen zijn van loyaliteitsmisbruik.

Vader Gerben Rorije pakt samen met andere vaders en de Stichting Kinderen Ouders Grootouders het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming Assen helemaal in papier in. Hij reikt de Blok-aan-het-been-prijs uit aan de Kinderbescherming Assen.

1999

Joep Zander¹ introduceert samen met Rob van Altena het begrip Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse literatuur door middel van een door het Platform SCJF uitgegeven boek 'Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context'.

2000

De internationale verklaring van Langeac wordt in Nederland geïntroduceerd met een congres en een folder van het platform SCJF. Hiermee worden ook in Nederland de principes van gelijkwaardig ouderschap en ouderlijke autonomie naar voren gebracht.

Stichting Dwaze Vaders neemt afstand van haar activistische verleden en daarmee ook van haar Oostelijke achterban die onder de naam van 'comité Stop Omgangsonrecht' onder andere de Raad voor de Kinderbescherming Zutphen en het hoofdkantoor van de Partij van de Arbeid bezetten. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming directie Oost moeten 'examen doen' over ouderverstoting. Dit leidt tot uitgebreide onderhandelingen met onder andere de landelijke directie van de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt afgesproken dat er nader onderzoek zal worden gedaan door de Raad naar het verschijnsel Ouderverstotingssyndroom.

Een van de actiepunten van het comité Stop Omgangsrecht wordt alsnog ten dele uitgevoerd. De mogelijkheid om zomaar achternamen van kinderen na scheiding te veranderen wordt beperkt tot kinderen boven de 12 jaar. Volgens sommigen heeft dat meer te maken met de bezuinigingen die de Raad voor de Kinderbescherming door moet voeren.

2001

Vincent Duindam schrijft twee boeken in opdracht van de overheid naar aanleiding van de zorgen over familiedrama's. Daarin krijgt de heer Spruijt de kans om het allemaal nog een graadje erger te maken met zijn opmerking dat vaders maar door het stof moeten als ze niet met de moeder kunnen communiceren.

Mr. Cees van Leuven erkent het Parental Alienation Syndrome en publiceert hierover meerdere malen binnen de rechtspraak;

2002

Peter Levenkamp heeft destijds al contact met de Dwaze Vaders en wordt zelfs geconfronteerd met een opname van Breekijzer, waarin hij toezegt het probleem Ouderverstoting onder de aandacht te brengen van toenmalig minister Donner. Weer gebeurt er niets. https://www.youtube.com/watch?v=-EV2b_BLuZA  (start bij 43 min.)

Levenkamp erkent namens het ministerie van Justitie tegen het comité Stop Omgangsrecht' dat van die kant jarenlang ten onrechte werd gesproken over een probleem van kleine kwantitatieve omvang.

De Raad voor de Kinderbescherming besteedt het onderzoek naar ouderverstoting uit aan socioloog Ed Spruijt maar houdt een stevige vinger in de pap door het onderzoek te laten begeleiden door een ui uitsluitend justitieambtenaren bestaande begeleidingscommissie. Dit voldoet niet aan de normale criteria voor onafhankelijk onderzoek en levert dan ook direct protest op vanuit het comité Stop Omgangsonrecht. Dit mag niet baten en de resultaten zijn er dan ook naar. Spruijt laat collega-schrijver Helga Kormos, van het boek 'Het Verdeelde Kind', van wat hier uitkomt een mooie recensie schrijven voor het Algemeen Dagblad.

In het boek 'Het Verdeelde Kind' wordt ouderverstoting in Nederland behalve gebagatelliseerd, ook nog eens gelegitimeerd. Rust wordt het credo, een van de ouders wordt bewust buiten spel gezet op laste van een OTS of een UHP. Men denkt zo het probleem van ouderverstoting te kunnen oplossen. In plaats van een deugdelijk onderzoek op te starten naar de oorzaak van ouderverstoting, gaat men door met kindermishandeling.

2004

Rela Publishing publiceert een boek onder redactie van Joep Zander met een uitgebreide case beschrijving van een ouderverstotingszaak (Moeder-Kind-Vader een drieluik over ouderverstoting). Hierin komen niet alleen de verstoten vader en zijn dochter aan het woord, maar ook de moeder die bijna decennia daarvoor haar kinderen programmeerde. Ze stelde dat ze was gestuurd door haar omstanders (advocaten, kinderbeschermers, rechters en kennissen).

Discussie tussen het ministerie van Justitie en een expertgroep. Wim Orbons schrijft het ene na het andere opinieartikel onder het motto “maak een eind aan de scheidingscultuur”. Hij wist een expertgroep samen te stellen waarin hoogleraren en andere deskundigen een plaats krijgen, die het “Manifest voor integriteit van het ouderschap” samenstelden.

Er komen civielrechtelijke dwangmiddelen beschikbaar om het contact tussen kind en uitwonende ouder in stand te houden, echter uit later onderzoek blijkt, dat verzoeken tot inzet van deze civielrechtelijke dwangmiddelen door de rechterlijke macht jarenlang stelselmatig zijn genegeerd, of nauwelijks zijn ingezet.

2005

De rechtbank start de pilot forensische mediation onder aanvoer van Mr. Cees van Leuven en Peter Hoefnagels. Het OM wordt verzocht om medewerking, om de stroom aan valse aangiften tegen vaders terug te kunnen dringen. Helaas haakt het OM af. 

Fathers4Justice wordt zeer actief in Nederland. Vaders klimmen op bruggen en kastelen. De acties krijgen veel aandacht in Nederland. 

2006

Wordt het wetsvoorstel Luchtenveld dat gelijkwaardig ouderschap en verminderde bemoeienis van de rechtspraak bij scheiding wenst in te voeren ingediend. Na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer wordt het in de Eerste Kamer alsnog afgeschoten. Luchtenveld wijdt dit aan een lobby van rechters en advocaten.

Vanuit de afdeling Deventer van de SP wordt een amendement op het partijprogramma voorgesteld waarmee onder andere gelijkwaardig ouderschap wordt bepleit als wettelijk uitgangspunt. Uiteindelijk belandt deze tekst via een motie van Tweede Kamerlid Jan de Wit in de wet. De SP-fractie in de Eerste Kamer probeert onder leiding van kinderrechter Quik-Schuijt het amendement heftig af te zwakken. Quik Schuit staat al bekend om haar negatieve uitlatingen over vaderschap (kinderen 100% afhankelijk van moeder).

2009

Het Nederlands Instituut voor Psychologen wordt bekend met ouderverstoting². Joep Zander houdt na lange internationale serie lezingen over het ouderverstotingssyndroom en vele mediaoptredens waaronder ook een optreden over Ouderverstoting bij het Jongeren Lagerhuis met Paul Witteman een presentatie voor het Nederlands Instituut voor Psychologen. Een van de deelnemers is Heleen Koppejan³ die later op dit onderwerp afstudeert en een promotietraject begint.

* Steeds meer professionals zien er brood in om zich te specialiseren in OVS³.

Op 1 maart 2009 treedt de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking. Hierin wordt als uitgangspunt genomen dat een kind na scheiding recht heeft op omgang met en verzorging door beide ouders. De wet verplicht ouders om bij de scheiding een ouderschapsplan op te stellen waarin zij regelingen treffen voor de toekomstige verzorging van het kind. Gezamenlijk gezag van beide ouders is steeds het uitgangspunt. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een ouder nu uit het ouderlijk gezag worden gezet.

Onder redactie van Joep Zander verschijnt het boek Verpasseerd Ouderschap met een keur van artikelen van diverse schrijvers, waaronder de Belgische volksvertegenwoordiger Guy Swennen die ook bij de presentatie van het boek in Amersfoort aanwezig is. Swennen pleit voor strafbaarstelling van Ouderverstoting. Het boek wordt evenals vorige boeken over Ouderverstoting verspreid bij alle vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming en ook bij vele juegdzorg bureaus. In het kader van zijn promotie schrijft Joep in de jaren erna diverse artikelen in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften over het Ouderverstotingssyndroom.

Het Vader Kennis Centrum zweert bij monde van directeur Tromp op nationale televisie activisme af.

2014

Congres Herverbinden (organisatie Erik de Waal³) rond het thema Ouderverstoting met veel professionals en activisten. 

2015

Jarenlang gebeurt er niets, totdat in het najaar van 2015 de motie Recourt wordt uitgeroepen.

De Facebook groep Herken Ouderverstoting wordt opgericht door Anne Marie van Mackelenbergh. Social media biedt ouders eindelijk de gelegenheid elkaar te vinden en om samen tot oplossingen te komen.

2016

In het voorjaar wordt de motie Recourt aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Van der Steur roept later dat jaar de Divorce Challenge uit. De raad voor de rechtspraak benoemt het toernooimodel bij monde van Frits Bakker, de voorzitter, en geeft aan dat de procedure op tegenspraak escalerend werkt en niet geschikt is voor echtscheiding.

 • Het ministerie ontvangt onverwacht 516 oplossingen die worden ingestuurd n.a.v. de Divorce Challenge. Zelfs critici sturen een inzending in, ondanks het feit dat de jury bestaat uit de rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en advocatuur, bij uitstek niet de partijen die veel verstand van kinderen hebben.
 • Het is dan ook niet verwonderlijk dat 4 van de 5 winnaars meer van het zelfde zijn, oplossingen gelijk aan die uit het verleden, nog meer praten, nog meer onzin. Voorzitter Nick Huls adviseert ons dan ook om het Ministerie te vragen een congres rondom ouderverstoting te organiseren.

De familieacademie in Olst (Erna Jansen4) organiseert een congres over ouderverstoting en begint met het opleiden van professionals. Heleen Koppejan start een promotietraject over ouderverstoting en leidt ook mensen op.

2017

Het in 1997 door de illegitieme voorganger van de Raad voor de Rechtspraak opgelegde dictaat aan rechters om hun uitspraken, tegen de wet in, niet meer openbaar te doen wordt door Herken Ouderverstoting in samenwerking met Joep Zander voor het eerst een beetje doorbroken.

De kerngroep van Herken Ouderverstoting heeft vorm gekregen; Anne Marie, Bernard en Marieke gaan begin 2017 actief aan de slag. Er volgen gesprekken met Maurits Barendrecht van Hiil, Carsten Herstel en Mw. De Vries van V&J, en de RvK met mevrouw Roeters.

 • Er gebeurt echter niets; het plan van Hiil, een van de winnaars blijft in de lade liggen; het plan BRAM van de RvK wordt wel verder uitgerold, terwijl het bewezen niet werkt.
 • HOVS gaat mailen; de Tweede Kamer, de Raad, de VFAS, iedere instantie die met scheiding te maken heeft wordt aan de tand gevoeld; en op de hoogte gesteld van het fenomeen ovs. De eerste persoonlijke bezoeken aan de Tweede Kamer vinden plaats; 
 • De Dwaze Vaders maken in samenwerking met RTV Oost een trilogie over ouderverstoting; deze uitzending zet Vera Bergkamp aan tot het stellen van vragen in de kamer;
 • De volledige Tweede Kamer wordt nogmaals gespamd met e-mails; kopstukken zeggen toe ovs mee te nemen in de plannen voor het nieuwe kabinet
 • Met succes; in september 2017 gaat het platform Rouvoet van start; ook hier een dubieuze invulling; de raad voor de rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de VFAS. Drie instanties die weinig verstand van kinderen hebben, zoals Marga Akkermans, prominent kinderpsychologe terecht stelt.
 • Bernard en Marieke bezoeken de rechtspraak in oktober 2017 n.a.v. de uitzending van RTL Richard van der Weide; waarin hij stelt dat de het niet nakomen omgangsregeling strafbaar gesteld dient te worden. Ook plaatst hij een opiniestuk in het NRC, waarop de rechtspraak reageert zich niet te herkennen in het artikel. Tijdens ons gesprek kaarten wij de knelpunten bij het familierecht aan en reageren wij schriftelijk op het visiedocument van de rechtspraak.

Tijdens het congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen wordt bekend dat de huidige richtlijn van het NJI bij scheiding op niets gebaseerd is; de koninklijke weg of rust is contra productief!

 

 • Echter, onder toenemende druk van meerdere belangengroepen, maakt Andre Rouvoet toch ruimte voor het onderwerp Ouderverstoting en mogen de 'gekkies' op 13 december naar het huis van prinses Laurentien komen, om daar te vertellen over dit onderwerp. Een emotionele bijeenkomst, maar uiteindelijk valt het kwartje bij Rouvoet en Laurentien. OVS gaat vermeld worden in het rapport.
2018

Januari: Bas van 't Hoff, Bernard Havinga en Marieke van Woerkom nemen deel aan de design thinking sessies bij Hill, om na te denken over de nieuwe procedure bij de rechter.

Hieruit volgt een ontwerp dat zich vooral richt op het voortraject, heeft een preventieve werking, en moet de gang naar de rechter gaan voorkomen:

 • Het scheidingsloket per gemeente
 • Inzet van een gezinsvertegenwoordiger
 • Het afnemen van de MASIC

15% escalatie kan hierdoor van te voren ingeschat worden; deze groep gaat intensief begeleid worden door gezinsvertegenwoordiger met mandaat in samenspraak met regierechter. 

Februari: presentatie rapport aan beide ministers. Rapport bevestigt het bestaan van Ouderverstoting en de slechte kwaliteit van de hulpverlening (pag. 25). Platform Scheiden zonder Schade komt met voorstellen voor veranderingen en experimenten maar stelt nadrukkelijk dat kritiek op professionals niet gewenst is.

Actie blijft uit; klemcriterium, ots, omgangsregeling, er wijzigt niets n.a.v. het rapport. Ouders zijn enorm teleurgesteld.

 • Mails met uiting van teleurstelling roepen irritatie op bij Rouvoet; hij stelt dat veranderingen slechts de komende jaren langzaam uitgevoerd kunnen worden. Dat valt niet uit te leggen aan de ouders; er is sprake van kindermishandeling, hoeveel meer kinderen moeten er eerst nog slachtoffer worden;
 • Alle rechters worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van het rapport en de uitkomst van het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; rust is contra productief en ovs is kindermishandeling. Het kan niet zo zijn dat onze rechtspraak hier willens en weten aan mee blijft werken. 
 • Er volgt een reactie n.a.v. het congres waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; enorm teleurstellend, alweer geen verbetering t.a.v. van feiten

 • Ook een speciale hoorzitting in oktober met leden van de Tweede Kamer kan het verschil niet maken, de lobby van jeugdzorg en consorten is helaas te sterk.
 • Herken Ouderverstoting wil überhaupt geen inmenging van jeugdzorg in de toekomst, de expertise en niveau van deze medewerkers is te laag om de complexiteit rondom hoog conflict scheiding aan te kunnen pakken.
 • Op zoek naar expertise, en om te voldoen aan de zorgvraag van de rechtspraak, volgt er medio februari 2019 een wetenschappelijk symposium. Dr. Craig Childress, de expert op het gebied van ouderverstoting, zal hier een van de sprekers zijn.

De Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak wil een einde maken aan de dubbelfuncties volksvertegenwoordiger en rechter. Grotendeels is dit advies opgevolgd wat een einde maakt aan dit manco in de scheiding der machten nadat mensen als Quik-Schuijt jarenlang misbruik hebben kunnen maken van de situatie. Deze adviezen zetten ook de eerdere opmerkingen van Ruud Luchtenveld over het door de rechterlijke macht afschieten van zijn progressieve wetsvoorstel in een scherp daglicht. Ook Jeroen Recourt had zo'n dubbele pet op. Kritiek op professionals is alles bij elkaar dus zeker gewenst en werd ook met moeite en zonder credits voor de juiste mensen gehonoreerd.

Patrick Damhuis loopt voor de tweede keer naar Den Haag om aandacht te krijgen voor de problemen. Hij krijgt bij elkaar honderden mensen op de been.

Op verzoek van het VKC, Stichting KOG en Herken Oudeverstoting, wordt de richtlijn van de procureurs generaal inzake de richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan het wettig gezag aangepast. De vermelding ultimum remedium wordt aangepast naar optimum remedium; met het doel om sneller te kunnen optreden.

20 December 2018

Gesprek met oa Familierechter Marion.F.G.H Beckers Hoofd Visiegroep Echtscheiding. Ook al organiseren wij het symposium wat 25 februari 2019 gehouden zal worden op verzoek van de Rechtspraak, daar mag geen ruchtbaarheid aan gegeven worden. 21 december 2018

18 januari 2019

Minister Sander Dekker, Ministerie VenJ presenteert het WODC rapport Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief. Natuurlijk kan een reactie van ons niet uitblijven, daar dit rapport wederom rammelt aan alle kanten. Hebben we eindelijk afgerekend met de koninklijke weg van Ed Spruijt, komt dezelfde universiteit Utrecht met weer een rapport dat ouderverstoting marginaliseert en bagatelliseert. Ook die onderzoeksmethoden kloppen wederom niet. Reactie n.a.v. het WODC rapport

11 februari 2019

Annemarie van Mackelenbergh houdt een presentatie voor de Honoursclass mbt Vechtscheidingen bij de universiteit Leiden, onder te motto de jeugd is onze toekomst.

25 februari 2019

Herken Ouderverstoting organiseert, faciliteert en financiert Het symposium Rechtszorg voor ouders die scheiden, een kwestie van Willen en doen bij het Erasmus MC, samen met st KOG en het VKC (om de gelederen gesloten te houden)  

Symposium

Toch apart dat Dr Childress en Dorcy Pruter de volgende dag op de kosten van dus de burger (want wij hebben alles zelf gefinancierd ) de volgende dag 4 uur een prive sessie hebben gegeven aan oa Anna van Beuningen, Peter Levenkamp en Heleen Koppejan bij het ministerie van VenJ.

Terwijl er dus een platform is dat 4,5 miljoen uitgeeft aan bijeenkomsten waar wij worden geweerd. Die het verdienmodel in stand houden. Kijk naar de leden van het platform en schrik, begrijp de sterke lobby van de advocatuur en jeugdzorg professionals, waaronder menig eenpitters, zichzelf uitgeroepen experts. Dat platform scheiden zonder schade onder leiding van de heer Rouvoet is 1 grote farce!

12 maart 2019

https://www.youtube.com/watch?v=bYFtxfUDpFM verdediging van het WODC rapport in de tweede kamer t.a.v. de heer van Nispen (SP) en de heer van Gent (VVD).

Ouderverstoting wordt wederom gebagatelliseerd, onderbelicht en wij worden gemarginaliseerd. Roep om nog meer mediation, trajecten, het verdienmodel wordt bediend.

Wederom worden alle ouders op 1 hoop gegooid, terwijl de 10 a 15% hoog conflict scheidingen echt een aparte behandeling/ maatwerk nodig heeft. Kwestie van willen en doen. Herken Ouderverstoting is geschokt en stelt de wetenschappelijke integriteit van het rapport te discussie. Inge van der Valk geeft ook toe; het is eigenlijk helemaal niet haar specialiteit!

Weer de roep om nog meer onderzoek…weer die lange adem.

25 maart 2019

Deelname aan het congres ‘bouw een brug” van ouderschap blijft. Wederom hebben wij benadrukt dat trajecten zoals ouderschap blijft contra productief zijn bij de hoog conflictscheidingen waarbij 1 ouder eenzijdig een gevecht gaande houdt.

We zijn dagvoorzitter Frenk van der linden erg erkentelijk dat hij de professionals wijst op de authentieke stem van het kind en de naïviteit van de hulpverleners dat ze denken die stem te horen….echt luisteren doen ze namelijk niet.

4 april 2019

Deelname aan congres Raad voor Strafrechttoepassing en jeugdbescherming

16 april 2019

Bijeenkomst concept Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming onder leiding van het NJI. Tot 1 mei hebben wij de tijd om te reageren op het concept. Het valt ons op dat wederom wetenschappers zijn uitgenodigd om te schrijven die toegeven dat ouderverstoting niet alleen hun specialiteit niet is, maar ook het verdienmodel in stand houden. Aan gedragen oplossingen worden nog niet eens serieus te overweging genomen.

18 april 2019

Deelname aan UCERF symposium ‘actuele ontwikkeling in het familierecht’ Universiteit Utrecht, alwaar wij de wetenschappers/schrijvers aan het WODC rapport hebben bevraagd. Wij willen graag in gesprek op de inhoud.

Hoe kan het zijn dat wetenschappers die toegeven dat ouderverstoting niet hun specialiteit is, wel bepalende rapporten mogen schrijven die leidend zullen zijn voor de komende jaren. Passende oplossingen (kwestie van willen en doen) worden uit de weg gegaan.

Note: Natuurlijk zijn er nog veel meer ontwikkelingen en hebben wij heel veel informele afspraken met notabelen, die ons gunstig gezind zijn. Deze mensen willen graag die hoognodige verandering, maar boksen net zo goed tegen de gevestigde orde. Feit is dat als deze professionals, in alle regionen van onze samenleving , tegen een boycot aanlopen als zij zich te veel profileren. Voor velen kan het zelfs einde carrière betekenen.

Herken Ouderverstoting wordt aangemoedigd onze huidige lijn voort te zetten. Gesprekken kunnen confronterend zijn, daar wij wijzen op de professionaliteit, de handelingsverlegenheid en de, vaak bewuste, handelingsonbekwaamheid. Op de inhoud kan men echter ons enorm waarderen. Verfrissend en ga zo door, krijgen wij vaak terug. 

Ook het feit dat wij niet afhankelijk zijn van subsidies of eventuele baantjes, dus niet compromiteerbaar zijn, geeft herken Ouderverstoting een unieke onafhankelijke positie. De opmerkingen dat het een zaak is van de lange adem, ingewikkeld en moeilijk gaan met de kennis van nu en zeker na het symposium niet meer op. 

April 2019

Herken Ouderverstoting sluit zich aan in een samenwerkingsverband, alwaar diverse ouderbelangengroepen samen werken om zo een stevigere vuist te kunnen maken tegen de misstanden op het gebied van jeugdbescherming in de meest brede zin van het woord, waarbij elk platform zijn eigen identiteit behoudt, maar vanuit eigen expertise de taken verdeelt. Ook ter voorkoming dat ouders tegen elkaar worden uitgespeeld daar diverse organisaties ‘werkgroepen’ formeren. In onze ogen om tijd te rekken, daar de juiste kennis allang voorhanden is. Door samen te werken, voorkomen wij dat deze organisaties zogenaamd opnieuw het wiel willen uitvinden. Werkgroepen

In samenwerking met wetenschappers en professionals, die aan de goede kant van de streep staan, is er een wetenschappelijke verklaring opgesteld. Deze verklaring kan getekend worden door ouderbelangengroepen en professionals. 

Mei 2019

De crux zit ‘m op diverse plekken, het is ronduit teleurstellend dat de VNG de juiste kennis blijft afhouden en gaat voor de makkelijke weg, 1 miljard erbij voor Jeugdbescherming, terwijl men niet eerst kijkt waaraan het geld besteed wordt en of dat effectief is. Onnodige verspilling van belastinggeld richting jeugdbescherming

Naast het bijwonen van diverse congressen en symposia, op uitnodiging, hebben wij ook andere spelers bewust gemaakt dat het anders kan, een kwestie van willen en doen. Dit resulteerde in de motie van Lisa Westerveld, waar wij actief aan hebben meegeschreven.

Juni 2019

Herken Ouderverstoting bezoekt diverse organisaties zoals ouderschap blijft en Kind uit de Knel, maar ook bijvoorbeeld Sterkhuis en een enkele gemeente ter bewustwording en te kijken wat wel zou kunnen werken.

Juli 2019

Blij om te vernemen dat Mr C. van Leuven voorzitter is geworden van de onafhankelijke commissie. Reactie op de brief van onze Minister voor Rechtsbescherming

2 juli 2019

Oprichting van de Stichting Écht Scheiden Zonder Schade. 

8 december 2020

Velen vragen ons wat wij nu dit afgelopen jaar hebben bereikt . Het begon zo veelbelovend met de aangenomen motie van Lisa Westerveld en dus het oprichten van het Expertteam Ouderverstoting.

En in eerste instantie wilde ik de tijdlijn aanvullen. Tot ik bedacht, als we al wat hebben bereikt het afgelopen jaar, is het wel het blootleggen van het gehele systeem en allemaal terug te lezen /vinden op onze website. Een verslag per maand dekt de lading niet.

Nu kan ik wel aanhalen hoe niet-onafhankelijk de Familierechtspraak functioneert, maar open de link op de website en begin gewoon eens met lezen.

Nu kan ik wel vertellen over de rol van het Openbaar Ministerie, dat er bewust niet vervolgd wordt op artikel 279 WvSr en hoe dat zo komt, maar open de link op de website en begin gewoon eens met lezen.

Nu kan ik weer in detail omschrijven welke ambtenaren wat op hun geweten hebben, ik kan schrijven over een bewust wegkijkende Tweede Kamer en uitleggen hoe dat nu zo komt, maar open de link Tweede kamer en begin met lezen.

Dan weet jij ook, als ouder, dat jij je niet nog langer moet laten gebruiken voor nog meer onderzoekjes en focusgroepen etc, alles is immers al duidelijk en bekend en het keert tegen jou!

De gehele Tweede kamer kijkt opzichtig weg, dient moties in, maar vragen niet naar het vervolg. Zelfs niet als het hun eigen motie betreft ,die heel anders wordt uitgevoerd dan de bedoeling. Onze volksvertegenwoordigers stellen kamervragen, die niet ter zake zijn, waarvan de antwoorden er niet toe doen en ons afleiden van de oplossingen, die er natuurlijk wel zijn! Voor het pers momentje, de bühne, hun bezorgdheid uiten, maar niet met de vuist op tafel slaan, zoals bijvoorbeeld de jeugdwet tegen houden. Eisen dat de gehele keten eerst de juiste anamnese en vervolgens diagnose verricht, alvorens tot handelen over te gaan.

Ja, het is veel, maar de bewering dat jullie, ouders, het overzicht verliezen, door de hoeveelheid aan informatie op onze website, is onzin;

Wees blij dat alles wat van belang is op het gebied van ouderverstoting, de wetenschappelijk gevalideerde inzichten , onderzoeken, methodes voor jullie op een rijtje staan. Begin gewoon boven aan en lees je in, voordat je in de wilde weg van alles wilt doen, wat uiteindelijk tegen je werkt. 

En als je dan toch bezig bent, kijk eens wat er staat bij de handreikingen, richtlijnen en (WODC) rapporten en besef dat alles gepubliceerd na 18 januari 2019 geschreven is richting de opdrachtgevers; de Ministeries JenV en VWS en de VNG. Het ontbreekt de samenstellers van al die publicaties aan wetenschappelijke integriteit en een geweten. Bewust zijn alle gevalideerde wetenschappelijke inzichten, onderzoeken en methodes genegeerd, in opdracht van en wij hebben uiteraard de mails om dit te staven.

Die paar échte experts, die hun nek durfden uit te steken, zijn vernederd en ondergaan een ware cancel cultuur. 

Dit alles laat zien hoe machtig de jeugdzorglobby en de ambtenaren zijn.

Hetzelfde op het gebied van Huiselijk geweld. Zo lang de generationele overdracht is omarmd, maar ‘niemand’ wil onderkennen dat huiselijk geweld gender neutraal is, in alle lagen van de bevolking voorkomt en alles te maken heeft met psychopathologie , kunnen destructieve patronen niet doorbroken worden, is er altijd ruimte voor valse beschuldigingen (hun manier van waarheidsvinding) en geïnstitutionaliseerde discriminatie.

Zo kunnen ouders nog makkelijker uitgebannen worden daar hun ’preventie’ in de vorm van vroegsignalering, of te wel de kansencirkels van GIRFEC, het profileren van ouders en (klein) kinderen, gemeengoed is.

De jeugd wordt niet geleerd de destructieve patronen te doorbreken en verworden zorg junkies, een kwalijke rol speelt hierbij Villa Pinedo.

Het afgelopen jaar hebben wij alle verantwoordelijke organisaties bevraagd en geïnformeerd. Niemand in de keten kan nog beweren niet op de hoogte te zijn.

Waar blijft het spoeddebat rondom de uitzending van de De Hofbar, 1 december jongstleden, waar de minster van Rechtsbescherming, Sander Dekker, glashard staat te liegen ten aanzien van heel Nederland!?

Hoe kan het zijn dat de juiste zorg kinderen wordt ontzegd door ambtenaren, want niet ingekocht?

Hoe kan het zijn dat ouders en kinderen gedwongen worden om ondermaatse ‘hulp’ te accepteren, want in gekocht en anders de ouders hun gezag kunnen verliezen, op basis van leugens, beweringen, opinies, meningen, verhaaltjes, onderbuikgevoelens, projectie en overdracht?

Wat dat betreft is het interessant om de link gemeenten te openen en te beseffen dat menig wethouder een kwalijke (politieke) rol speelt. De transitie richting de gemeenten is uitgelopen op een financieel fiasco, maar nog erger, op een maatschappelijke ramp, op talloze persoonlijke drama’s. Wij vragen ons af wat een gemeenteraad nou eigenlijk voorstelt, ingrijpen doen ze in ieder geval niet en burgers, die gebruik willen maken van hun inspreekrecht, worden geweigerd.

Waarom moeten wij ons overleveren aan een openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten? Hoe wreed is dat? 

Het Expertteam Ouderverstoting het stokje heeft overgenomen van het Platform Scheiden zonder schade en gaat ons binnenkort verrassen met een levensbepalend rapport voor de komende generaties, waarbij profilering, kansencirkels, de zogenaamde vroegsignalering gemeengoed gaat worden, onder het mom van ‘preventie’. 

Het vrijwillig kader kan dan omgezet worden in dwang en drang, zelfs gezinsopnames , waardoor ouder nog meer gechanteerd kunnen worden met hun kinderen. Het ont-ouderen van kinderen gelegaliseerd. Opvoeden door de verantwoorde ouder onmogelijk gemaakt, omdat het in de gehele keten ontbreekt aan een geweten, aan integriteit.

Integere ervaringsdeskundigen zijn/worden tegen elkaar uitgespeeld . Worden ronduit geschoffeerd en vernederd, weggezet als wappies en helaas ook persoonlijk belaagd. 

Feit is dat er op deze grote schaal misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd, juist door degenen die pretenderen in het belang van het kind te handelen en niemand trapt op de rem! De belangen, de lobby, wegen zwaarder dan het welzijn van de burger

Wij hebben aangetoond dat de keten niet gemotiveerd is de huidige werkwijze aan te passen, ergo, zal deze keten nog meer schade aanrichten. Immers er zit geen rem op! Niemand in de keten neem het op zich de waanzin te stoppen, hand in eigen boezem te steken, wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksmethodes te gebruiken, aan feitelijke waarheid vinding te doen, anamnese en diagnose, zoals in de somatische zorg. In plaats van handelen op basis van vermoedens, valse beschuldigingen, opinies meningen  projectie, overdracht etc.

Succesjes, enkele lichtpuntjes:

Al met al zit de sleutel in elke ouder zelf! Wetende wat de ouder hoort te weten, kan deze ouder, met alle kennis die op onze website en onze sociale media staat, zelf, gericht een einde maken aan deze waanzin/Kafka.

Gebruik gewoon eens de zoekwoorden optie op onze website en pas op wie jij uitnodigt in jouw/jullie leven

De verantwoorde ouder kan verantwoord scheiden. Vandaar dat dit hartje verder uitgewerkt wordt. 

Immers, alles is nu bekend, alles is nu gezegd, alles is nu gedeeld. 

Ook de werkende oplossingen. Dus focus, beste ouder! Bevrijdt eerst jouw kind uit de klauwen van de keten. Dat kan! Als jij onze tips ter harte neemt. Niets moet, altijd een eigen keuze, maar besef, de tijd van hulpeloosheid is voorbij!

Het is zoals het is! Dit is nu de puinhoop, waar wij, ouders/kinderen/burgers mee horen te dealen.

7 december 2020

 

15 december 2021

De eerste maanden van het jaar zijn vooral besteed aan het verder professionaliseren van de stichting en het Platform Verantwoord Scheiden.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de naam Herken Ouderverstoting, daar er te veel ouders (!) misbruik maakten van de naam. Wat niet ten goede kwam aan ouders en kinderen.

Uiteraard hebben we nog wat zaken moeten adresseren, zoals het Advies rapport van het Expertteam Ouderverstoting.

De politiek is voor de zoveelste keer aangeschreven. Zou het niet mooi zijn als er een 'hearing' zou komen in de Tweede Kamer, alwaar de samenstellers van dit soort rapporten verantwoording afleggen? Maar waar dus ook degenen die zogenaamd hebben bijgedragen aan het rapport ongecensureerd hun mening kunnen geven? Wij hebben in ieder geval openbaar afstand genomen van de aangedragen oplossingen. Daar deze oplossingen enkel en alleen nog meer ellende opleveren en het scheiden met behoud van kinderen onmogelijk maken.

Echter, de politiek roept veel voor de bühne, dient graag moties in, stellen vragen aan de ministers naar aanleiding van schrijnende documentaires (maar hoeven de antwoorden blijkbaar niet te weten of stellen deze niet ter discussie), nemen plaats in de zoveelste ronde tafel gesprekken, maar doen zeker niet wat ze zouden moeten doen; de betreffende minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, definitief naar huis sturen. Daar hij herhaaldelijk glashard liegt en ontkend, zelfs voor de camera.

Op de Tweede Kamer hoeven ouders en kinderen zeker niet te rekenen, de belangen zijn te groot. Het verdienmodel, ten koste van ouders en kinderen is te groot. Jeugdzorg is het rupsje-nooit-genoeg dat miljarden krijgt overgemaakt, zonder dat er gekeken wordt naar de effectiviteit van de interventies en trajecten. Klachten indienen tegen de werkwijze van de instanties wordt niet alleen onmogelijk gemaakt, ouders die het alsnog proberen worden aangemerkt als strijdend en worden afgestraft door hen de omgang met hun eigen kind te ontzeggen.

Onze Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker spreekt zich in het openbaar uit tegen ouders (lees vaders) die er naar streven gelijkwaardig in het leven van hun kind te willen zijn. Deze ouders zijn in zijn ogen 'strijdend'. Niemand die er toe doet neemt daar aanstoot aan.

Zo lang er nog steeds gelobbyd wordt voor de Wet Deelgezag, terwijl deze selectieve groep ouders het ook notarieel kunnen regelen en zo lang die voorgenomen Jeugdwet nog niet door de shredder is gehaald, neemt de macht van verkeerde partijen toe. 

Het is en blijft apart dat degenen die beweren het beste met ons voor te hebben het enige rapport dat iets toevoegt; Parallel Ouderschap (TNO Health) zo min mogelijk aandacht geven en juist deze effectieve oplossing nu als een sanctie zien. Onbegrijpelijk! 

Dat onze overheid bewust een wig drijft tussen ouders en kinderen staat vast, cijfers en feiten liegen niet. Het toeslagen schandaal is het uiterste topje van de ijsberg. Kinderen van scheidende ouders of alleenstaande ouders zijn de makkelijke prooi voor alle instanties, inclusief de scholen die liever kansencirkels toepassen, dan blijkbaar goed les geven. Simpel gezegd; 'wij horen niet thuis in de keten'.

Het enige wat wij nu nog kunnen doen is ouders waarschuwen en adviseren zo snel mogelijk afscheid te nemen van de openbaar toegegeven (ook door zichzelf, zie de Herziene Richtlijn Scheiding en Jeugdigen en dat Adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting) handelingsonbekwame jeugdzorg/jeugdbeschermingsketen. Hoe ouders dat kunnen doen, hoe zij zich effectief kunnen verweren tegen valse beschuldigingen, zonder dat het uit de hand loopt, staat uitgewerkt onder het hartje Verantwoord Scheiden.

Mits geen bewezen (anamnese - diagnose => strafrecht) gevaar voor het kind, zou 50% (gezond tegenwicht) co- of parallel ouderschap, met ons ouderschapsplan , de norm moeten zijn. Rechters kunnen wel degelijk de beschikking van waarde laten zijn door een boete beding, om te zetten in lijfstraffen en inzet politie bij frustreren afspraken uit te spreken. Dat de Familierechters dit bewust niet doen en zelfs weigeren als erom gevraagd wordt, zegt alles.

Per 15 december 2021 treedt een nieuw bestuur aan. De taak van Annemarie van Mackelenbergh (tot 15 dece 21 voorzitter) zit erop.

 


¹Meer over de geschiedenis van Ouderverstoting in het op internet beschikbare hoofdstuk van het boek Gemist Vaderschap (2006) van Joep Zander en Emiel Smulders. Zie ook http://joepzander.nl/geschiedenis-frame.htm met diverse links naar memorabele gebeurtenissen met beelden daarvan (dit is overigens hier vermengd met persoonlijke geschiedenis).

² Het NIP heeft, zover wij weten, geen nader onderzoek gedaan naar het ontstaan van ouderverstoting. Zij is bewust handelingsonbekwaam gebleven.

³Veel ervaringsdeskundigen hebben zich opgeworpen als professional en een verdienmodel van het fenomeen gemaakt. Echter, men verkoopt ouders een oplossing die er (nog) niet is. Een ontwikkeling die Herken Ouderverstoting stuitend vindt. Men is in Nederland (nog) niet in staat om de 4e vorm van kindermishandeling, pathogeen ouderschap vast te kunnen stellen, men kan en mag dus niet pretenderen een oplossing te kunnen bieden, of erger nog, de rechtbank te kunnen adviseren.

4 Erna Janssen heeft enorm veel betekend voor de bewustwording van ouderverstoting. Echter, ook zij is niet in staat om pathogeen ouderschap vast te stellen.