Met 18 moties, 8 dec 2021, gooit de Tweede Kamer de ellende over de schutting

Tja, je moet toch wat als Tweede Kamerlid.

Zeker na die recente (2021) schrijnende documentaires

- Goede Moeders

- Alleen tegen de staat

- Gebroken

- Jason

Zeker nu ouders zo radeloos zijn en zich niet langer laten intimideren/ chanteren door de GI's /Jeugdzorg instanties, dat ze zich uitspreken. Immers, hun kind zijn ze kwijt, deze ouders hebben niets meer te verliezen.

En ach, de Tweede Kamer krijgt met regelmaat mails en brieven van ouders, kinderen, ouderbelangengroepen en stichtingen, zodat het ontkennen van de misstanden door onze overheid (lees JenV en VWS) een lachtertje is.

De schandalen stapelen op. Het Toeslagen-schandaal is het uiterste topje van de ijsberg, maar legt wel bloot hoe gemeen/slecht/schrijnend de rechters en instanties met levens omgaan.

Met 55.000 Uit huis geplaatste kinderen, waarvan het gros per direct naar huis zou kunnen, ware het niet dat dit ten koste gaat van het verdienmodel en dus in 1 keer de hechting nu wel telt (kind is het nu zo gewend....) 

Met 450.000 kinderen een jeugdbeschermingsmaatregel , dat is dus 1 op de 9 kinderen , die worden blootgesteld aan de openbaar toegegeven (ook door zichzelf) handelingsonbekwame keten. 

Met dus hele families van die 450.000 kinderen, die nu monddood zijn gemaakt. Hun nood klagen, maar ook hun mening in het algemeen op sociale media, keert tegen hen, als die niet dezelfde mening is als die jeugdhulpverleners.

Met de onderzoeken door Follow The money en enkele andere gerenommeerde media.

Met de ware hetze tegen ouders, aangezwengeld door Hugo de Jonge en Sander Dekker, die postbodes, kappers, scholen, monteurs , maar ook de buurt, wildvreemden, aanmoedigen onderbuikgevoelens en vermoedens te melden, waardoor er wordt ingegrepen, zonder dat er anamnese en/of diagnose heeft plaats gevonden. Deze heren hebben GIRFEC naar Nederland gehaald, terwijl dit bij wet in de VK is verboden! 

Met het klakkeloos volgen van zogenaamde adviezen van de jeugdzorgketen en daarbij vooral niet luisteren naar de ouders en/of kinderen; de rechters zijn de grootste bron van het kwaad. Zij zouden kritisch moeten zijn, maar bepalen al voor de zitting schaamteloos dat ouders de regie over hun leven kwijt zijn.

Iemand framen, vals beschuldigen, is kinderlijk eenvoudig.

Dus , in plaats van de Ministers definitief weg te sturen en die nieuwe voorgenomen jeugdwet door de shredder te halen, dien je gewoon 18 moties in. Of deze moties ook naar behoren worden uitgevoerd, is niet van belang. De Tweede Kamer heeft het als het ware over de schutting gegooid.

Moties bij hervormingsagenda jeugd

Uitvoeringstoets en leefwereldtoets
Deze aangenomen motie van Ceder (CU) en Peters (CDA) vraagt de regering om de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd te toetsen op uitvoerbaarheid en de gevolgen in de leefwereld van de cliënt. De motie sluit aan op het pleidooi dat jeugdbranches, beroepsverenigingen en cliënt- en jongerenvertegenwoordigers gezamenlijk richtten aan de Tweede Kamer in aanloop naar het begrotingsdebat.

Bewezen effectiviteit
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) en Ceder (CU) benadrukt het belang van toetsen van jeugdzorg op bewezen effectiviteit en ‘verzoekt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te inventariseren wat de maatschappelijke weerslag is van behandelingen en deze te verzamelen, analoog aan een lerend netwerk zoals Akwa GGZ, die standaarden bewaakt binnen de geestelijke gezondheidszorg’.

Samen met ouders en jeugdige beslissen
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) en Ceder (CU) vraagt aandacht voor de richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ en vraagt de regering om in het proces van de hervormingsagenda te onderzoeken hoe overleg met ouders en jongeren en deze richtlijn beter verankerd kunnen worden in de aan- en toewijzing van behandelingen.

Specialistische jeugdzorg op bovenregionale schaal regelen
Deze aangenomen motie van Maeijer (PVV) signaleert dat al vijf jaar geprobeerd wordt om gemeenten beter regionaal dan wel bovenregionaal te laten samenwerken, maar dat deze beoogde samenwerking onvoldoende van de grond komt. De inkoop van gespecialiseerde plekken neemt af, terwijl de vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg toeneemt. Deze motie ‘verzoekt de regering om op zeer korte termijn met een concreet voorstel te komen om deze zorg zo snel mogelijk bovenregionaal te regelen’.

Afbakening en prioritering
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) gaat over de grote groei van lichte hulp en de problemen complexe hulp en ‘verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg’.

Overige moties

Familie- en gezinshuizen
Deze aangenomen motie van Sahla (D66) en Westerveld (GroenLinks) verzoekt de regering met regio’s en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden.

Bij langdurige zorgvraag ook langdurig indiceren
Deze aangenomen motie van Sahla (D66), Westerveld (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie) gaat in op de wetswijziging die de Wlz-uitbreiding voor mensen met een psychische stoornis alleen mogelijk heeft gemaakt voor volwassenen en niet voor jongeren. Deze motie ‘verzoekt de regering barrières voor het langdurig indiceren van deze groep jongeren in kaart te brengen, waar mogelijk te verhelpen en afspraken te maken met gemeenten, opdat gemeenten deze groep jongeren voor een langere periode indiceren’. De gezamenlijke jeugdbranches vroegen hier in aanloop naar het Kamerdebat ook aandacht voor.

Stoppen met gesloten jeugdzorg
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) over gesloten jeugdzorg vraagt de regering te komen met plannen om:
– te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen;
– in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur;
– het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren.

Rechtspositie kinderen en hun ouders
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Ceder (CU) verzoekt de regering de verbetering en versterking van de rechtspositie van kinderen en hun ouders als basis te hanteren bij de hervorming van het jeugdbeschermingsstelsel.

Verwijsindex Risicojongeren niet meer verplichten
Deze aangenomen motie van Westerveld (GroenLinks) en Peters (CDA) vraagt de regering om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en ‘indien gemeenten of regio’s er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen’.

Wachtlijsten: normen voor toegankelijkheid
Deze aangenomen motie van Sahla (D66) gaat over de wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg die oplopen en te hoog zijn. De motie pleit voor meer inzicht en sturing op de toegang van de jeugdzorg, vergelijkbaar met de werking met treeknormen in de Zvw. De Tweede Kamer ‘verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg zou kunnen helpen bij het aanpakken van en sturen op wachttijden, en de Kamer daarover medio 2022 te informeren’.

Pleegzorg en vergoeding van kosten
Deze aangenomen motie van Westerveld (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kuiken (PvdA) en Sahla (D66) signaleert dat onduidelijk is welke kosten die pleegouders maken voor vergoeding in aanmerking komen. Deze Kamerleden willen dat de staatssecretaris op korte termijn in gesprek gaat met betrokken partijen en naast de geplande handreiking ook samen richtlijnen opstelt, en daarin te expliciteren welke zaken betaald moeten worden uit de pleegvergoeding en welke zaken en bedragen vallen onder de toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten.

Hulpmiddelen bij inkoop
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD) vraagt om aanvullende producten of middelen vanuit het rijk om gemeenten te helpen meer zicht te krijgen op geldstromen binnen de jeugdzorg en hun inkoopproces nauwkeuriger en gerichter te maken.

Centrale regie en inzicht op welke zorg gecontracteerd wordt
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan) constateert dat vaak niet duidelijk is welke zorg werkt en welke zorg wordt gecontracteerd. En verzoekt de regering daarom in overleg met betrokken partijen te komen tot meer centrale regie en inzicht in wat werkt en wat wordt gecontracteerd, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren.

Ervaringsdeskundigheid
Deze aangenomen motie van De Neef (VVD), Sahla (D66) en Ceder (ChristenUnie) verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer ervaringsdeskundigheid aangetrokken en geborgd kan worden voor de nabije en toekomstige jeugdzorgarbeidsmarkt,

Einde maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Pouw-Verweij (JA21) spreekt over kwakzalverij en ‘verzoekt de regering een einde te maken aan bewezen ineffectieve jeugdzorg’.

Opvang in eigen kring bij uithuisplaatsing
Deze aangenomen motie van Maeijer (PVV) verzoekt de regering ‘te bewerkstelligen dat voorafgaand aan een uithuisplaatsing eerst gekeken wordt naar opvang in eigen kring en te onderzoeken of het huidige stelsel wel is ingericht om de kring rond het kind groter te maken’.

Nietsdoen is ook een optie
Deze aangenomen motie van Peters (CDA) en Van der Staaij (SGP) stelt dat in de medische wereld geldt ‘primum non nocere‘, ten eerste geen kwaad doen, en ‘in dubio abstine‘ bij twijfel niet doen, maar dat binnen de jeugdzorg (uit angst dat er iets verkeerd zou gaan) lijkt te gelden dat niets doen geen optie is. De Tweede Kamer spreekt met deze motie uit ‘dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn’.

 

Kijk ook even naar de verworpen moties en begrijp dat de problemen in de kern (bijvoorbeeld waarheidsvinding en het verdienmodel) niet worden aangepakt.

35925 XVI nr 108 Peter Kwint (SP) 

verzoekt de regering om met aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding en de rechtspositie van ouder en kind te komen in jeugdbeschermingszaken en hierin expliciet opties als standaard een multidisciplinair team van psychologen en gedragswetenschappers onderzoek laten doen, juridische bijstand en uitgebreide onderbouwing van besluiten mee te nemen.

35925 XVI nr 109 Peter Kwint (SP) en Attjje Kuiken (PVDA)

constaterende dat de kwaliteit van de jeugdbescherming verbeterd moet worden; overwegende dat met betere jeugdbescherming onder andere het aantal onnodige uithuisplaatsingen teruggedrongen kan worden; verzoekt de regering om de tarieven voor jeugdbescherming landelijk vast te leggen, de caseloadnorm naar beneden te brengen en met de betrokken partijen mede daarmee het aantal uithuisplaatsingen naar beneden te brengen

35925 XV! nr 110 Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL)

constaterende dat private equity in de jeugdzorg steeds vaker voorkomt; verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen om op korte termijn private equity uit de jeugdzorg te weren

35925 XV! nr 111 Peter Kwint (SP) Attje Kuiken (PVDA) Sylvana Simons (bij1)

constaterende dat jeugdhulpverleners massaal aangeven dat ze hoorndol worden van alle onnodige bureaucratie; verzoekt de regering om, zoals toegezegd, voor het eind van het jaar via een ministeriële regeling werk te maken van het schrappen van onnodige regels